Algemene voorwaarden

De producten van LotteLittles zijn uniek en handgemaakt. LotteLittles zorgt ervoor dat ieder product van hoge kwaliteit is en een goed relatie met jou als klant stellen we zeer op prijs. Daarom zijn goede afspraken erg belangrijk. Deze zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. Door artikelen van de site te bestellen, ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn die je hebt om je product te retourneren
Consument: jij, de persoon die een product koopt van LotteLittles
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
Ondernemer: LotteLittles
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen jou en LotteLittles die gesloten is via internet
Techniek voor communicatie op afstand: internet en de webshop LotteLittles

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER 
Handelsnaam: LotteLittles

Adres: (GEEN BEZOEKADRES)
Gounodstraat 3
6904 HA Zevenaar

E-mailadres: info@lottelittles.nl
KvK-nummer: 58298649
BTW-identificatienummer: NL045139015B01  

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

ARTIKEL 4 – DE PRODUCTEN
1. Indien een product een tijdelijke actie heeft, zal dit nadrukkelijk in het aanbod worden vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.  LotteLittles maakt gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave hebben van de aangeboden producten. Typefouten voorbehouden. Het kan zijn dat de foto afwijkt van de werkelijke producten. Dit komt doordat elk product uniek en handgemaakt is en door de snede van het tafelzeil.
3. Elk product bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • De prijs van de producten is inclusief 21 % BTW
  • De verzendkosten
  • De wijze waarop de overeenkomst to stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  • De voorwaarden voor verzenden en retourneren
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
  • De duur van verzending na betaling

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST 
1. Zodra je een bestelling hebt geplaatst, ben je akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
2. Je ontvangt een bevestiging van je bestelling. Zolang de ontvangst niet door LotteLittles is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. LotteLittles treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal LotteLittles daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Indien LotteLittles op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is LotteLittles gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. LotteLittles heeft de volgende informatie ter inzage altijd beschikbaar:
a. het mailadres van LotteLittles waar de consument met klachten terecht kan;
b. de algemene voorwaarden;
c. de manier van retourneren.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT 
Bij levering van producten: 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Lees artikel 8 voor uitsluitingen van het herroepingsrecht.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door LotteLittles verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Consument stelt LotteLittles vooraf op de hoogte via info@lottelittles.nl en LotteLittles zal dan instructies geven over retourneren.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 
1. Speciaal voor jou op aanvraag gemaakte producten kunnen niet geruild of teruggestuurd worden.

ARTIKEL 9 - CONFORMITEIT EN GARANTIE 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 10 - LEVERING EN UITVOERING 
1. LotteLittles zal altijd zorgvuldig omgaan met je bestelling en ervoor zorgen dat deze netjes verpakt en verzonden wordt.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan LotteLittles kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal LotteLittles producten die op voorraad zijn, binnen 5 werkdagen versturen, tenzij anders gecommuniceerd wordt. Indien een product speciaal voor je op aanvraag gemaakt wordt, wordt je op de hoogte gesteld van de leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, maar LotteLittles zoekt in overleg in dit geval altijd naar een passende oplossing.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van LotteLittles.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij LotteLittle tot het moment van bezorging aan de consument. We doen ons best om alle producten netjes bij je te bezorgen, maar zijn daarbij ook afhankelijk van andere organisaties. Indien een product niet bij je aankomt, kan je hiervoor contact opnemen met LotteLittles. Samen wordt er dan gekeken naar een passende oplossing.

ARTIKEL 11 - BETALING 
1. Je kunt bij LotteLittles op de volgende manieren betalen:

  • Via iDeal;
  • Vooraf overmaken

Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan als de bestelling gedaan wordt. De producten worden gemaakt en/of verstuurd indien het verschuldigde bedrag van de bestelling binnen is bij LotteLittles. Vermeldt bij vooraf overmaken het factuurnummer.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan LotteLittles te melden.

ARTIKEL 12 - KLACHTENREGELING 
1. LotteLittles beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LotteLittles, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door LotteLittles binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 13 - GESCHILLEN 
Op overeenkomsten tussen LotteLittles en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 14 – AANVULLENDE BEPALINGEN
Het is zonder toezegging van LotteLittles niet toegestaan om gekochte producten te wederverkopen, op of via internet, publiekelijk weg te geven, ter verloten of te verhandelen op welke manier dan ook. Daarnaast is het ook niet toegestaan om zonder toestemming foto’s of teksten over te nemen van de webshop www.lottelittles.nl 

Terug
LotteLittles - alle rechten voorbehouden
info@lottelittles.nl +31 (6) 21833008